Trường Phú Steel

Trường Phú Steel, Thi công vì kèo mái ngói, khung kèo mái ngói

Trường Phú Steel, Thi công vì kèo mái ngói, khung kèo mái ngói

Đối tác
 
43